IK WIL DIRECT REAGEREN INLOGGEN

Werkvoorbereider RICHTING: WTB | SECTOR: Machines en apparaten
 NIVEAU: HBO
 Geheel Nederland


OMSCHRIJVING
Werkvoorbereider / Engineer

Doel van de functie: Werkvoorbereiding van projecten.
Belangrijkste resultaatgebieden
*  Verzorgt zelfstandig de werkvoorbereiding van eenvoudige projecten.
*  Ontwerpt, berekent en begroot eenvoudige installaties zelfstandig en de meer ingewikkelde installaties onder leiding.
*  Ondersteunt de CAD-engineers bij het uitwerken van tekeningen.
*  Verzorgt, voor zover noodzakelijk, geheel zelfstandig het tekenwerk met behulp van tekentafel en/of CAD-station.
*  Verzorgt in overleg met de projectleiding de noodzakelijke planningen en de bewaking hiervan.
*  Vraagt offertes aan en beoordeelt deze mede.
*   Werkt meer- en minderwerken uit en houdt hiervan periodiek financiële overzichten bij.
*   Werkt op tekening de benodigde details uit voor de uitvoering.
*   Maakt onderhouds- en bedieningsvoorschriften.
*   Trekt materiaal uit (en verzorgt de materiaalstaten).
*   Begeleidt, waar nodig, de werkuitvoering.
*   Overlegt met medewerkers van andere vakgebieden ten aanzien van de coördinatie van het ontwerp en uitvoering.
*   Coördineert het werk van enkele CAD-engineers.
*   Verzorgt de materiaalbestellingen in overleg met projectleiding.
*   Onderhoudt de contacten met opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger en leveranciers.
*   Neemt projectleiding waar, indien deze afwezig is voor deeltaken (toewijzing directie).
*   Leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op kwaliteits, arbo- en milieubeleid.
*   Levert een actieve bijdrage aan verbetertrajecten en het continu verbeteren van eigen processen, en aan een zo veilig en
     gezond mogelijke uitvoering van de eigen werkzaamheden c.q. van de projecten waaraan hij werkzaam is.
*   Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming, de vervuller
     van de functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Vereist opleidingsniveau: MBO+ WTB

Kerncompetenties

Professioneel gedrag Zelfontwikkeling
Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes en op basis daarvan
acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en
competenties uit te breiden/te verbeteren en zodoende beter te presteren.

Denkkracht Probleemanalyse
Signaleren/ onderkennen van problemen en opsporen van
mogelijke oorzaken; herkennen van belangrijke informatie,
verbanden leggen tussen gegevens en zoeken naar ter zake doende
ontbrekende of aanvullende gegevens.

Leiderschap Creativiteit
Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de
functie verband houden. Geheel nieuwe werkwijzen bedenken ter
vervanging van bestaande methoden en technieken.

Ondernemerschap Initiatief
Situaties, kansen en bedreigingen op juiste waarde schatten en
daarnaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief
afwachten. Gecalculeerde risico’s durven aangaan om zakelijk
voordeel te behalen.

Samenwerking Communiceren
Ideeën, meningen en zakelijke informatie aan anderen overdragen,
gebruik makend van duidelijke en begrijpelijke taal, gebaren en
andere non-verbale communicatie. Taal en terminologie zonodig
kunnen aanpassen aan anderen.

Actief luisteren
Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge
mededelingen en het standpunt van de ander te begrijpen
(bijvoorbeeld door de ontvangen boodschap in eigen woorden te
bevestigen). Doorvragen en ingaan op reacties.

Samenwerken
Acties bijdragen aan een gezamenlijk resultaat (product of
probleemoplossing), ook wanneer de samenwerking een
onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

Differentiërende factoren: Engineer Kennis en kunde
Verzorgt zelfstandig de werkvoorbereiding van kleine-  en middelgrote projecten.
Vereiste kennis: gelijkwaardig aan een MBO-diploma met aanvullende
opleiding of HBO-diploma.

Probleembehandeling
Het werk bevat een groot aantal deeltaken, wat voortdurend omschakelen inhoudt.
Ontwerpt, berekent en begroot eenvoudige installaties zelfstandig en de meer ingewikkelde instanties onder leiding.

Beslist zelf inzake indeling van het werk, rekening houdend met prioriteiten.

Herken jij jezelf in deze uitdagende opdracht? Bel naar 088-5983300 en vraag naar Drik Brands. Je kunt ook reageren via de blauwe knop op deze pagina of stuur een mail naar drik.brands@mekano-group.nl

IK WIL DIRECT REAGEREN